Regulamin

Ogólne Warunki Handlowe ITL Attorneys Belgium

Należy pamiętać, że ITL Attorneys jest marką składającą się z różnych odrębnych podmiotów prawnych (kancelarii prawnych). Klienci nie mają umowy o świadczenie usług prawnych z ITL Attorneys jako całością, ale tylko z (jedną z) odrębnymi kancelariami prawnymi (biurami). W związku z tym każda kancelaria prawna/biuro ITL Attorneys ma swoje własne warunki i regulacje.

ITL Attorneys Belgium dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim klientom najlepszą możliwą obsługę. Aby to zapewnić, bardzo ważna jest płynna interakcja i współpraca między prawnikiem a klientem. W końcu usługi prawnika są szyte na miarę, w oparciu o konkretne fakty.  


Artykuł 1. Informacje ogólne

ITL Attorneys Belgium (zarejestrowana w Crossroad Bank for Enterprises pod nazwą Transport en Logistiek Advocaten BV), zwana dalej "ITL Attorneys", jest spółką prawa belgijskiego, która przyjęła formę prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu wykonywania zawodu prawnika.

ITL Attorneys jest zarejestrowana w Crossroad Bank for Enterprises (CBE) pod numerem 500.577.408. Frederik Vanden Bogaerde (jako stały przedstawiciel Logilex BV, CBE 0837.515.915), Mathias Dendievel (jako stały przedstawiciel Ius-D BV, CBE 0700.652.675) i Vincent Van der Mast (jako stały przedstawiciel Advocaat Van der Mast Vincent BV, CBE 0700.652.576) wykonują zawód prawnika jako dyrektorzy wyżej wymienionej spółki.

Frederik Vanden Bogaerde, Ius-D BV i Advocaat Van der Mast Vincent BV są wspólnikami wyżej wymienionej spółki, będącej stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów Zakonu Adwokatur Flamandzkich z dnia 8 listopada 2006 r. dotyczących spółek partnerskich pomiędzy adwokatami oraz dotyczących jednoosobowych spółek adwokatów.

Pozostali prawnicy pracujący w ITL Attorneys wykonują zawód prawnika jako niezależni usługodawcy ITL Attorneys.  


Artykuł 2. Zastosowanie

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez prawników pracujących dla ITL Attorneys na rzecz jej klientów. Stosunek umowny istnieje między klientem a ITL Attorneys, nawet jeśli klient ma kontakt tylko z jednym lub kilkoma prawnikami pracującymi dla ITL Attorneys.

Niniejsze ogólne warunki mają również zastosowanie do wszystkich partnerów i pracowników, a także do wszystkich odpowiednich następców prawnych pod tytułem ogólnym. W przypadku sprzeczności, niniejsze ogólne warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi ogólnymi warunkami klienta, chyba że jeden z dyrektorów ITL Attorneys uzgodni inaczej na piśmie. Umowy, które odbiegałyby od jednego lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków, zastąpią jedynie postanowienia, od których odbiegają. Pozostałe warunki nadal obowiązują w całości.


Artykuł 3. Umowa

‍ Prawnicy
pracujący dla ITL Adwokaci świadczą swoje usługi w imieniu i na rzecz ITL Adwokaci, chyba że wyraźnie wskazali w danej sprawie, że prowadzą ją we własnym imieniu. ITL Adwokaci jest jedynym kontrahentem klienta w odniesieniu do każdej usługi świadczonej przez partnerów, współpracowników, stażystów i osoby wyznaczone przez ITL Adwokaci. Jednakże, gdy prawnik powiązany z ITL Attorneys prowadzi sprawę we własnym imieniu, tylko dany prawnik jest stroną umowy z klientem.

Umowa pomiędzy ITL Attorneys a klientem wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia działalności przez ITL Attorneys.


Artykuł 4. Przedmiot usług

Usługi świadczone przez ITL Attorneys mogą obejmować między innymi doradztwo, pomoc w mediacji, pomoc w negocjacjach, pomoc w procedurach, pomoc w badaniach biegłych, występowanie w charakterze pełnomocnika. Strony uzgodnią dokładny zakres usług świadczonych przez Adwokatów ITL w momencie rozpoczęcia świadczenia usług oraz, w razie potrzeby, dostosują i/lub rozszerzą je w razie potrzeby.

Zobowiązania Adwokatów ITL nie są zobowiązaniami opartymi na wynikach, lecz zobowiązaniami do dołożenia wszelkich starań. Adwokaci ITL zobowiązują się do świadczenia usług w rozsądnym terminie. W żadnym wypadku ITL Attorneys nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wynikające z winy klienta, osób trzecich lub siły wyższej.


Artykuł 5. Wewnętrzny podział pracy

‍ O ile
klient nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu, ITL Adwokaci ma prawo do wewnętrznego podziału spraw lub niektórych ich aspektów pomiędzy swoich prawników stowarzyszonych. Ten wewnętrzny podział będzie dokonywany w miarę możliwości zgodnie z preferowanymi przez prawników tematami i/lub życzeniami klienta. W razie potrzeby praca będzie wykonywana zespołowo. Dominus litis zawsze zachowuje nadzór nad sprawą.


Artykuł 6. Informacje

Klient zobowiązany jest do terminowego przekazywania ITL Adwokaci, zarówno na początku obowiązywania umowy, jak i w trakcie jej obowiązywania, w razie potrzeby na żądanie ITL Adwokaci, wszelkich informacji niezbędnych do umożliwienia ITL Adwokaci jak najlepszego świadczenia usług. ITL Adwokaci nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych informacji.

Jeżeli Klient, po wezwaniu przez ITL Adwokaci, nie dostarczy wymaganych informacji lub nie dopełni określonych formalności w wyznaczonym terminie, ITL Adwokaci zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług i wystawienia faktury za już świadczone usługi.

ITL Adwokaci poinformuje klienta o wykonaniu zlecenia oraz o rozwoju sprawy.

Prowadzenie postępowania sądowego pociąga za sobą pewne koszty, takie jak, oprócz własnego honorarium adwokata, koszty sądowe. Co do zasady (w sprawach cywilnych) strona przegrywająca musi ponieść koszty sądowe. Koszty te zazwyczaj obejmują koszty cytatu i odszkodowanie za koszty proceduralne, tj. stały wkład na koszty prawnika strony wygrywającej. Wysokość tego odszkodowania procesowego jest ustalana zgodnie z określonymi zasadami i (okresowo indeksowanymi) stawkami opłat. W przypadku innych postępowań - postępowania karnego, postępowania administracyjnego... - zastosowanie mają szczególne zasady, które mogą, ale nie muszą być podobne.


Article 7. Enlisting thirdparties

If the execution of the service requires the use of a bailiff or a translator, theclient leaves it to ITL Attorneys to choose who to enlist. The same applies to the performance of simple tasks (deposing a procedural document, appearing at a(preliminary) hearing, …) by a local lawyer.

If it is necessary for the performance of the services to make use of other third parties, such as foreign lawyers,notaries, accountant, auditors or experts, the clients leaves it up to ITL Attorneys to choose which one to use. ITL Attorneys takes due care in selecting such third parties. ITL Attorneys can not be held liable for any acts oromissions of those third parties. ITL Attorneys is authorised by the client to accept any limitations of liability of third parties on behalf of the client.
Article 8. Remuneration 

§1. ITL Attorneys will periodically (in principle as workin a case progresses) charge its activities, administration costs and advancedcosts to the client by means of provisional fee notes and a statement of fees and expenses. The amount due from the fee statement is broken down into the following items: (1) fees, (2) administrative expenses, (3) legal expenses and, (4) provisional invoices. A specification of the work performed and the costs shall be sent at the firstrequest of the client.

§2. Unless otherwise agreed, work carried out under the heading of fees shall be charged on the basis of an hourly rate, whereby the hourly rate willbe determined  in function of the natureof the case, the stakes involved, the degree of difficulty of the case, theexperience of the lawyer in the legal matter concerned and the urgency of the assignment.

In the event that the case is settled with a favourable result, ITL Attorneys is entitled to charge a success fee. Without prejudice to the charging of fees,the administration and office costs are charged under the item administration costs. In addition, external costs are always charged at cost price (parkingcosts, train and plane ticket, hotel costs, translation costs, etc.).

ITL Attorneys and the client can mutually agree - for example for debt collection cases, undisputed cases and simpler cases - other formulas forthe calculation of the fees and administration costs.

The costs which ITL Attorneys has advanced to third parties, such as registries, mortgage offices,registration offices, diplomatic offices, official or unofficial databases, bailiffs, notaries, translators, accountants, auditors, experts and (domesticand foreign) bodies, will be charged separately under the heading of costs on the basis of the costs actually incurred (+ VAT if applicable).

§3. ITL Attorneys reserves the right to askthe client a provision before starting and in the course of its activities, bymeans of a provisional invoice and reserves the right to only to start orcontinue its activities or to advance costs after payment thereof. A statement of expenses and fees in these terms and conditions shall also be understood tobe a provisional invoice. 

A provisional invoice is a lump sum paid by the client to ITL Attorneys prior to an interim statement or final statement. This provisional invoice may relate to services already rendered or costs already advanced, or may be an advance payment on services still to berendered or costs still to be incurred, or a combination of the two. In the interim or final statement, the provisional invoice shall be deducted from thetotal amount.

§4.
The entry of a statement of fees and expenses in ITL Attorneys' accounts shall constitute evidence of its dispatch and receipt by the recipient. 

5.
If the client does not agree with a statement of fees and expenses, he must protest in writing, giving reasons, within fourteen days of the date of the statement on penalty of loss of rights.

§6. Unless otherwise agreed, all fee statements are payable in cash at the registered office of ITL Attorneys, without discount. If a statement of fees and expenses is not paid by the due date of the statement, ITL Attorneys is entitled, subject to the provisions below regarding consumers, without having to give prior notice to the client by registered letter, (a) to charge interest on late payments atthe rate of 12% from the date of the statement until the date of full payment, and (b) to charge liquidated damages at the rate of 10% of the amount paid late, without prejudice to its right to claim legal costs (including theapplicable legal costs), should legal proceedings ensue.

If the client is to be considered a consumer within the meaning of Article I.1., 2° Code of Economic Law, interest in accordance with Article XIX.4, 1° WER is applicable, as well as damages in the amount of 10% of the late payment, with a maximum of:

         - € 20.00 for overdue payments not exceeding € 150.00
         - € 30.00 + 10% on the tranche above € 150.00 for overdue payments of € 150.01 to € 500.00
         - € 65.00 + 5% on the tranche above € 500.00 with a maximum of € 2000.00 foroverdue payments             amounting to more than € 500.00

The damages referred to in the above paragraph are due by the client-consumer as from expiry of the period of 14 calendar days from the first notice of default considered as a reminder, this period commencing on the 3rd working day after the notice of default is sent. If the first notice of default is sent electronically, the period of14 calendar days commences on the calendar day following the day on which thereminder is sent to the client-consumer. If the consumer-client has not paid his debt when the 14-calendar-day period has expired, interest is due from the calendar day following the day the reminder was sent to the consumer-client. 

ITL Attorneys also has the right, in case of non-payment by the client (enterprise or consumer), either to suspend the execution of its activities in all cases with the customer concerned until allstates have been paid in full, or to terminate its overall cooperation with thecustomer with immediate effect. ITL Attorneys shall not be liable for any damage resulting from the suspension of its activities or the termination ofits agreement with the client.

§7. If ITL Attorneys represents the interests of several clients in a case, all these clients are jointly and severally liable to pay the statements of fees and expenses relating to this case (if necessary, increased by the appurtenances mentioned in §5 and all collection costs), regardless of to which client ITL Attorneys has made its statements of fees andexpenses. 

Article 9. Third party account

§1.
ITL Attorneys shall make every effort to promptly transfer to the client all sums it receives on behalf of the client. If ITL Attorneys is unable to transfer a sum immediately, it will notify the client they received the sum and the reason why the money cannot be transferred.

§2. ITL Attorneys has the right to deduct money from the sums it receives on behalf of the client to cover the amounts owed by the client. ITL Attorneys shall inform the client accordingly.

§3. ITL Attorneys shall make every effort to promptly transfer all sums it receives from the client on behalf of thirdparties to those third parties.


Artykuł 10. Skargi

W przypadku skargi dotyczącej naszej firmy lub niezadowolenia z obsługi sprawy, zaleca się najpierw omówienie tego z prawnikiem prowadzącym sprawę. Jeśli dyskusja ta nie doprowadzi do satysfakcjonującego rozwiązania dla klienta, może on skontaktować się z Frederikiem Vanden Bogaerde (fvandenbogaerde@itla.eu), Vincentem Van der Mastem (vvandermast@itla.eu) lub Mathiasem Dendievelem (mdendievel@itla.eu), którzy zbadają skargę i, jeśli to możliwe, przeprowadzą mediację w celu osiągnięcia rozwiązania.


Artykuł 11. Odpowiedzialność

§1
. Wszyscy prawnicy pracujący dla ITL Attorneys i sama ITL Attorneys są ubezpieczeni w zakresie odpowiedzialności zawodowej w Amlin Insurance SE za pośrednictwem Flamandzkiej Izby Adwokackiej.

Odpowiedzialność zawodowa prawników pracujących dla ITL Attorneys jako niezależni pracownicy jest ograniczona do ubezpieczonej kwoty 2.500.000,00 € na roszczenie (ochrona ubezpieczeniowa pierwszego priorytetu).

Frederik Vanden Bogaerde, Mathias Dendievel i Vincent Van der Mast są dodatkowo ubezpieczeni w AG Insurance NV w zakresie odpowiedzialności zawodowej za dodatkowe odszkodowanie w wysokości do 5.000.000,00 EUR za roszczenie na rok ubezpieczeniowy jako ubezpieczenie drugiego priorytetu, które jest uzupełnieniem i jest wykorzystywane dopiero po wyczerpaniu ubezpieczenia pierwszego priorytetu.

Frederik Vanden Bogaerde jest dodatkowo ubezpieczony w HDI Global SE w zakresie odpowiedzialności zawodowej za dodatkowe odszkodowanie w wysokości do 20.000.000,00 EUR za roszczenie w roku ubezpieczeniowym (trzeci stopień) powyżej odszkodowania w wysokości 2.500.000,00 EUR za roszczenie w ramach ubezpieczenia o pierwszym priorytecie i 5.000.000,00 EUR za roszczenie w ramach ubezpieczenia o drugim priorytecie.

‍§2. Klient uznaje wyżej wymienione ubezpieczenie ITL Attorneys i jej prawników za wystarczające i akceptuje - z wyjątkiem przypadku umyślnego działania, poważnego błędu ITL Attorneys lub jej prawników lub, z wyjątkiem przypadku siły wyższej, w przypadku niewykonania podstawowych obowiązków, że odszkodowanie za szkody poniesione przez niego w wyniku (nawet poważnego) błędu zawodowego ze strony ITL Attorneys i/lub jej prawników i/lub prawników jest ograniczone do kwoty, na którą ITLAttorneys i jej prawnicy są ubezpieczeni.

§3. Jeżeli ubezpieczyciel odpowiedzialności zawodowej nie pokryje szkód, całkowita odpowiedzialność ITL Attorneys, jej prawników i agentów, zarówno umowna, jak i pozaumowna, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania, poważnego błędu ITL Attorneys lub jej osób wyznaczonych lub, z wyjątkiem przypadku siły wyższej, w przypadku niewykonania istotnych zobowiązań, jest ograniczona w kwocie głównej, kosztach i odsetkach do kwoty bez podatku VAT naliczonego w aktach, w których odpowiedzialność jest utrzymywana, a w przypadku braku takich akt, do maksymalnie 2.500,00 € na roszczenie.

‍§4. W żadnym wypadku, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania, poważnego błędu Adwokatów ITL lub osób przez nich wyznaczonych lub, z wyjątkiem przypadku siły wyższej, w przypadku niewykonania istotnych zobowiązań, Adwokaci ITL i ich prawnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, szkody następcze, utratę możliwości korzystania lub utratę zysku poniesione przez klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią.

‍§5. Bez uszczerbku dla powyższego, ITL Attorneys i jego prawnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia osób trzecich zaangażowanych w wykonywanie ich usług, jeżeli zostały one poinstruowane w imieniu i na rachunek klienta. Dlatego też, w takim przypadku, Adwokaci ITL nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności solidarnej z taką osobą trzecią za jakiekolwiek takie odszkodowanie na rzecz klienta.

‍§6. Niezależnie od tego, że ITL Attorneys podejmuje uzasadnione starania w celu ochrony swoich wiadomości e-mail i załączników przed wirusami lub innymi wadami, które mogą mieć wpływ na komputery lub system informatyczny, obowiązkiem klienta pozostaje zapewnienie odpowiednich środków w celu ochrony komputerów i systemu informatycznego klienta przed takimi wirusami lub wadami. ITL Adwokaci nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z otrzymywania lub korzystania z komunikacji elektronicznej od ITL Adwokaci.

‍§7. Klient zwolni ITL Adwokaci i prawników, którzy są częścią ITL Adwokaci lub pracują w jego imieniu, z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z wykonywania usług ITL Adwokaci w imieniu klienta.


Artykuł 12. Tajemnica zawodowai prawa własności intelektualnej

§1
. Prawników ITL Adwokaci obowiązuje tajemnica zawodowa. Wszystkie pisma, porady, dokumenty procesowe itp. są dostarczane przez Adwokatów ITL klientowi z wyraźnym zastrzeżeniem, że klient przestrzega ich poufności.

W przypadku ubiegania się o publiczne lub prywatne zamówienie na usługi prawne, Adwokaci ITL mogą być zobowiązani, z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania zasad etyki adwokackiej, do ujawnienia nazwisk klientów, dla których interweniuje lub interweniował w danej sprawie oraz do dostarczenia informacji związanych z przedmiotem zamówienia w aktach, które obsługuje lub obsługiwał. Informacje przekazywane w tym kontekście nie mogą w żadnym wypadku odnosić się do życia prywatnego klienta.

‍§2. Porady prawne, opinie, dokumenty itp. udzielane przez ITL Adwokaci są chronione prawami własności intelektualnej i nie mogą być wykorzystywane ani powielane w jakikolwiek sposób bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody ITL Adwokaci.

Klientowi nie wolno powielać, ujawniać ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób porad, notatek, umów, dokumentów procesowych i wszelkich innych prac intelektualnych wykonanych przez Adwokatów ITL bez jego uprzedniej pisemnej zgody, samodzielnie lub z pomocą osób trzecich, innych niż w kontekście zlecenia udzielonego Adwokatom ITL.

Wszelkie porady udzielane przez Adwokatów ITL są udzielane wyłącznie na rzecz klienta i są udzielane wyłącznie w kontekście
odpowiedniej sprawy. Porady ITL Attorneys nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Osoby trzecie również nie mogą z niej korzystać. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie ujawni porady udzielonej przez ITL Adwokaci osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody ITL Adwokaci, z wyjątkiem, w razie potrzeby, innych profesjonalnych doradców klienta, ale bez żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności ITL Adwokaci wobec nich. Zobowiązania umowne ITL Adwokaci mają zastosowanie wyłącznie do klienta i nie obejmują osób trzecich, chyba że ITL Adwokaci wyraźnie zaakceptuje taką odpowiedzialność na piśmie.


Artykuł 13. Rozwiązanie umowy

§1
. Zarówno klient, jak i ITL Attorneys mają prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym i bez uzasadnienia. W takim przypadku klient jest zobowiązany do zapłaty wszystkich prac i kosztów do dnia rozwiązania umowy. ITL Attorneys sporządza fakturę końcową obejmującą opłaty i koszty i przesyła ją klientowi. W zakresie dozwolonym przez prawo i zasady etyki, ITL Attorneys może skorzystać z prawa zatrzymania przed przekazaniem akt klientowi.


‍§2. ITL Attorneys nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z rozwiązania umowy z klientem.


Artykuł 14. Archiwizacja

ITL Adwokaci archiwizuje akta po zakończeniu każdego zlecenia, a następnie przechowuje je przez okres pięciu lat. Oryginały dokumentów mogą zostać zwrócone klientowi wyłącznie na jego żądanie i w razie potrzeby muszą zostać przez niego zarchiwizowane. Po upływie wyżej wymienionego pięcioletniego okresu ITL Attorneys ma prawo zniszczyć akta.


Artykuł 15. Modyfikacja

‍ITL
Attorneys zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie.


Artykuł 16. Prawo właściwe i sąd właściwy

§1
. Wszystkie umowy pomiędzy ITL Attorneys a klientem podlegają wyłącznie prawu belgijskiemu. Wszyscy prawnicy ITL Attorneys podlegają (a) przepisom Zakonu Adwokatów Flamandzkich oraz nierozwiązanym jeszcze przepisom byłej Krajowej Izby Adwokackiej, z którymi można zapoznać się na stronie www.advocaat.be oraz (b) przepisom Izby Adwokackiej Flandrii Zachodniej, z którymi można zapoznać się na stronie www.baliewestvlaanderen.be, i preferują polubowne rozstrzyganie sporów.

‍§2. W przypadku sporów dotyczących honorariów adwokackich istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem Izby Adwokackiej Flandrii Zachodniej: Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest 3,8000 Brugge.

Sprawy dyscyplinarne leżą w gestii Prezesa Izby Adwokackiej West-Flanders, Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest3, 8000 Brugge.

§3. Wyłącznie sądy w Kortrijk są właściwe do rozpatrywania wszelkich sporów między ITL Attorneys a klientem, pod warunkiem, że ITL Attorneys jest również uprawniona do wniesienia sprawy do sądu miejsca zamieszkania lub siedziby klienta.

W przypadku sporu między ITL Attorneys a klientem, ten ostatni może również skorzystać z usług Ombudsmana ds. sporów konsumenckich, Ligeca, Zakonu Adwokatów Flamandzkich. Sporów Konsumenckich, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, faksem do Pani Isabel Goris, biuro Rzecznika ds. Sporów Konsumenckich, 02 307 72 21 lub za pośrednictwem formularza skargi dostępnego na stronie internetowej http://oca.ligeca.be. Wszelkie informacje dotyczące procedury tej usługi można znaleźć na wyżej wymienionej stronie internetowej.

ITL Attorneys zastrzega sobie prawo do odmowy skorzystania z tej formy pozasądowego rozstrzygania sporów w zależności od charakteru sporu.


Artykuł 17. Podzielność

‍Jeśli
jedno z postanowień lub część postanowienia niniejszych ogólnych warunków zostanie uznane za nieważne lub niemające zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

Ogólne Warunki Handlowe ITL Attorneys Francja

Należy pamiętać, że ITL Attorneys jest marką składającą się z różnych odrębnych podmiotów prawnych (kancelarii prawnych). Klienci nie mają umowy o świadczenie usług prawnych z ITL Attorneys jako całością, a jedynie z (jedną z) odrębnymi kancelariami prawnymi (biurami). W związku z tym, każda kancelaria prawna/biuro ITL Attorneys ma swoje własne warunki i regulaminy.


ITL Attorneys dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim klientom najlepszą możliwą obsługę. Aby to zapewnić, bardzo ważna jest płynna interakcja i współpraca między prawnikiem a klientem. W końcu usługi prawnika są szyte na miarę, w oparciu o konkretne fakty.


Artykuł 1. Informacje ogólne

ITL Attorneys France jest oddziałem ITL Attorneys Belgium (dalej ITL Attorneys).

ITL Attorneys France jest zarejestrowana jako podmiot zagraniczny w RCS Dunkerque pod nazwą Transport en Logistiek Advocaten BV, z SIREN 951 802 636, w celu działania jako biuro łącznikowe dla ITL Attorneys Belgium BV we Francji.

ITL Attorneys France jest prowadzona przez Mathiasa Dendievela, który jest zarejestrowany jako prawnik w Izbie Adwokackiej w Marsylii zgodnie z Rozporządzeniem UE 98/5/CE

. Działalność ITL Attorneys France jest ściśle ograniczona do działalności biura łącznikowego. Wszystkie stosunki umowne pomiędzy klientem a ITL Attorneys są zawierane bezpośrednio i wyłącznie z ITL Attorneys Belgium BV. (zarejestrowaną w belgijskim Crossroad Bank for Enterprises (CBE) pod numerem 500.577.408).

Artykuł 2. Zastosowanie

‍ Niniejsze
ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług świadczonych przez prawników pracujących dla ITL Attorneys na rzecz swoich klientów. Stosunek umowny istnieje między klientem a ITL Attorneys, nawet jeśli klient ma kontakt tylko z jednym lub kilkoma prawnikami pracującymi dla ITL Attorneys.

Niniejsze ogólne warunki mają również zastosowanie do wszystkich partnerów i pracowników, a także do wszystkich odpowiednich następców prawnych pod tytułem ogólnym. W przypadku sprzeczności, niniejsze ogólne warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi ogólnymi warunkami klienta, chyba że jeden z dyrektorów ITL Attorneys uzgodni inaczej na piśmie. Umowy, które odbiegałyby od jednego lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków, zastąpią jedynie postanowienia, od których odbiegają. Pozostałe warunki nadal obowiązują w całości.Artykuł 3. Umowa

‍ Prawnicy
pracujący dla ITL Adwokaci świadczą swoje usługi w imieniu i na rzecz ITL Adwokaci, chyba że wyraźnie wskazali w danej sprawie, że prowadzą ją we własnym imieniu. ITL Adwokaci jest jedynym kontrahentem klienta w odniesieniu do każdej usługi świadczonej przez partnerów, współpracowników, stażystów i osoby wyznaczone przez ITL Adwokaci. Jednakże, gdy prawnik powiązany z ITL Attorneys prowadzi sprawę we własnym imieniu, tylko dany prawnik jest stroną umowy z klientem. Umowa pomiędzy ITL Attorneys a klientem wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia działalności przez ITL Attorneys.Artykuł 4. Przedmiot usług

Usługi świadczone przez ITL Attorneys mogą obejmować między innymi doradztwo, pomoc w mediacji, pomoc w negocjacjach, pomoc w procedurach, pomoc w badaniach biegłych, występowanie w charakterze pełnomocnika. Strony uzgodnią dokładny zakres usług świadczonych przez Adwokatów ITL w momencie rozpoczęcia świadczenia usług i, w razie potrzeby, dostosują i/lub rozszerzą je w razie potrzeby.

Zobowiązania Adwokatów ITL nie są zobowiązaniami opartymi na wynikach, lecz zobowiązaniami do dołożenia wszelkich starań. Adwokaci ITL zobowiązują się do świadczenia usług w rozsądnym terminie. W żadnym wypadku ITL Attorneys nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w wykonaniu umowy wynikające z winy klienta, osób trzecich lub siły wyższej.


Artykuł 5. Wewnętrzny podział pracy

‍ O ile
klient nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu, ITL Adwokaci ma prawo do wewnętrznego podziału spraw lub niektórych ich aspektów pomiędzy swoich prawników stowarzyszonych. Ten wewnętrzny podział będzie dokonywany w miarę możliwości zgodnie z preferowanymi przez prawników tematami i/lub życzeniami klienta. W razie potrzeby praca będzie wykonywana zespołowo. Dominus litis zawsze zachowuje nadzór nad sprawą.


Artykuł 6. Informacje

Klient zobowiązany jest do terminowego przekazywania ITL Adwokaci, zarówno na początku obowiązywania umowy, jak i w trakcie jej obowiązywania, w razie potrzeby na żądanie ITL Adwokaci, wszelkich informacji niezbędnych do umożliwienia ITL Adwokaci jak najlepszego świadczenia usług. ITL Adwokaci nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych informacji. Jeżeli Klient, po wezwaniu przez ITL Adwokaci, nie dostarczy wymaganych informacji lub nie dopełni określonych formalności w wyznaczonym terminie, ITL Adwokaci zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług i wystawienia faktury za usługi już świadczone.

ITL Adwokaci będzie informować Klienta o realizacji zlecenia oraz o rozwoju akt sprawy.

Prowadzenie postępowania sądowego pociąga za sobą pewne koszty, takie jak, oprócz własnego honorarium adwokata, koszty sądowe. Co do zasady (w sprawach cywilnych) koszty sądowe ponosi strona przegrywająca. Koszty te zazwyczaj obejmują koszty pozwu oraz odszkodowanie z tytułu kosztów postępowania, tj. stały wkład na pokrycie kosztów adwokata strony wygrywającej. Wysokość tego odszkodowania procesowego jest ustalana zgodnie z określonymi zasadami i (okresowo indeksowanymi) stawkami opłat. W przypadku innych postępowań - postępowania karnego, postępowania administracyjnego... - zastosowanie mają szczególne zasady, które mogą, ale nie muszą być podobne.‍ Artykuł7. Zatrudnianie osób trzecich

‍Jeśli
wykonanie usługi wymaga skorzystania z usług komornika lub tłumacza, klient pozostawia ITL Attorneys wybór osoby, którą należy zatrudnić. To samo dotyczy wykonywania prostych zadań (składanie dokumentów procesowych, stawiennictwo na (wstępnej) rozprawie, ...) przez lokalnego prawnika. Jeśli do wykonania usług konieczne jest skorzystanie z usług innych osób trzecich, takich jak zagraniczni prawnicy, notariusze, księgowi, biegli rewidenci lub eksperci, klienci pozostawiają ITL Attorneys wybór, z którego z nich skorzystać. ITL Adwokaci dokłada należytej staranności przy wyborze takich osób trzecich. ITL Adwokaci nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania tych osób trzecich. ITL Adwokaci jest upoważniony przez klienta do zaakceptowania wszelkich ograniczeń odpowiedzialności osób trzecich w imieniu klienta.


Article 8. Remuneration

§1.
ITL Attorneys will periodically (in principle as workin a case progresses) charge its activities, administration costs and advanced costs to the client by means of provisional fee notes and a statement of fees and expenses. The amount due from the fee statement is broken down into the following items:

(1) fees, (2) administrative expenses, (3) legal expenses and, (4) provisional invoices. A specification of the work performed and the costs shall be sent at the firstrequest of the client.§2. Unless otherwise agreed, work carried out under the heading of fees shall be charged on the basis of an hourly rate, whereby the hourly rate willbe determined  in function of the natureof the case, the stakes involved, the degree of difficulty of the case, theexperience of the lawyer in the legal matter concerned and the urgency of the assignment.In the event that the case is settled with a favourable result, ITL Attorneys is entitled to charge a success fee. Without prejudice to the charging of fees,the administration and office costs are charged under the item administration costs. In addition, external costs are always charged at cost price (parking costs, train and plane ticket, hotel costs, translation costs, etc.).

ITL Attorneys and the client can mutually agree - for example for debt collection cases, undisputed cases and simpler cases - other formulas forthe calculation of the fees and administration costs.

The costs which ITL Attorneys has advanced to third parties, such as registries, mortgage offices, registration offices, diplomatic offices, official or unofficial databases, bailiffs, notaries, translators, accountants, auditors, experts and (domesticand foreign) bodies, will be charged separately under the heading of costs on the basis of the costs actually incurred (+ VAT if applicable).

§3.
ITL Attorneys reserves the right to ask the client a provision before starting and in the course of its activities, bymeans of a provisional invoice and reserves the right to only to start orcontinue its activities or to advance costs after payment thereof. A statement of expenses and fees in these terms and conditions shall also be understood tobe a provisional invoice. A provisional invoice is a lump sum paid by the client to ITL Attorneys prior to an interim statement or final statement. This provisional invoice may relate to services already rendered or costs already advanced, or may be an advance payment on services still to berendered or costs still to be incurred, or a combination of the two. In the interim or final statement, the provisional invoice shall be deducted from the total amount.

§4.
The entry of a statement of fees and expenses in ITL Attorneys' accounts shall constitute evidence of its dispatch and receipt by the recipient.

§5.
If the client does not agree with a statement of fees and expenses, he must protest in writing, giving reasons, within fourteen days of the date of the statement on penalty of loss of rights.

§6.
Unless otherwise agreed, all fee statements are payable in cash at the registered office of ITL Attorneys, without discount. If a statement of fees and expenses is not paid by the due date of the statement, ITL Attorneys is entitled, subject to the provisions below regarding consumers, without having to give prior notice to the client by registered letter, (a) to charge interest on late payments atthe rate of 12% from the date of the statement until the date of full payment, and (b) to charge liquidated damages at the rate of 10% of the amount paid late, without prejudice to its right to claim legal costs (including theapplicable legal costs), should legal proceedings ensue.

If the client is to be considered a consumer within the meaning of Article I.1., 2° Code of Economic Law, interest in accordance with Article XIX.4, 1° WER is applicable, as well as damages in the amount of 10% of the late payment, with a maximum of:

         - € 20,00 for overdue payments not exceeding € 150,00
        - € 30,00 + 10% on the tranche above € 150,00 for overdue payments of € 150.01 to € 500.00
        - € 65,00 + 5% on the tranche above € 500,00 with a maximum of € 2000.00 foroverdue payments                         amounting to more than € 500.00

The damages referred to in the above paragraph are due by the client-consumer as from expiry of the period of 14 calendar days from the first notice of default considered as a reminder, this period commencing on the 3rd working day after the notice of default is sent. If the first notice of default is sent electronically, the period of14 calendar days commences on the calendar day following the day on which the reminder is sent to the client-consumer. If the consumer-client has not paid his debt when the 14-calendar-day period has expired, interest is due from the calendar day following the day the reminder was sent to the consumer-client.

ITL Attorneys also has the right, in case of non-payment by the client (enterprise or consumer), either to suspend the execution of its activities in all cases with the customer concerned until allstates have been paid in full, or to terminate its overall cooperation with thecustomer with immediate effect. ITL Attorneys shall not be liable for any damage resulting from the suspension of its activities or the termination ofits agreement with the client.

§7.
If ITL Attorneys represents the interests of several clients in a case, all these clients are jointly and severally liable to pay the statements of fees and expenses relating to this case (if necessary, increased by the appurtenances mentioned in §5 and all collection costs), regardless of to which client ITL Attorneys has made its statements of fees and expenses.


‍ Artykuł9. Konto osoby trzeciej

§1.
ITL Adwokaci dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie przekazać klientowi wszystkie kwoty, które otrzyma w imieniu klienta. Jeżeli ITL Attorneys nie jest w stanie niezwłocznie przekazać kwoty, powiadomi klienta, że otrzymał kwotę i powód, dla którego pieniądze nie mogą zostać przekazane.

§2.
ITL Attorneys ma prawo do potrącenia pieniędzy z kwot, które otrzymuje w imieniu klienta, w celu pokrycia kwot należnych od klienta. Adwokaci ITL poinformują o tym Klienta.

§
3. ITL Adwokaci dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego przekazania wszelkich kwot otrzymanych od klienta w imieniu osób trzecich na rzecz tych osób trzecich.Artykuł 10. Skargi

W przypadku skargi dotyczącej naszej firmy lub niezadowolenia z obsługi sprawy, zaleca się najpierw omówienie tego z prawnikiem prowadzącym sprawę. Jeśli dyskusja ta nie doprowadzi do satysfakcjonującego rozwiązania dla klienta, może on skontaktować się z Frederikiem Vanden Bogaerde (fvandenbogaerde@itla.eu), Vincentem Van der Mastem (vvandermast@itla.eu) lub Mathiasem Dendievelem (mdendievel@itla.eu), którzy zbadają skargę i, jeśli to możliwe, przeprowadzą mediację w celu osiągnięcia rozwiązania.


‍ Artykuł11. Odpowiedzialność

§1
. Wszyscy prawnicy pracujący dla ITL Attorneys oraz sama spółka ITL Attorneys są ubezpieczeni w zakresie odpowiedzialności zawodowej w Amlin Insurance SE za pośrednictwem Flamandzkiej Izby Adwokackiej.

Odpowiedzialność zawodowa prawników pracujących dla ITL Attorneys jako niezależni pracownicy jest ograniczona do ubezpieczonej kwoty 2.500.000,00 EUR na roszczenie (ochrona ubezpieczeniowa pierwszego priorytetu).

Frederik Vanden Bogaerde, Mathias Dendievel i Vincent Van der Mast są dodatkowo ubezpieczeni w AG Insurance NV w zakresie odpowiedzialności zawodowej za dodatkowe odszkodowanie w wysokości do 5.

Frederik Vanden Bogaerde jest dodatkowo ubezpieczony w HDI Global SE w zakresie odpowiedzialności zawodowej za dodatkowe odszkodowanie w wysokości do 20 000 000,00 EUR za roszczenie w roku ubezpieczeniowym.000.000,00 EUR na roszczenie na rok ubezpieczeniowy (trzeci stopień) powyżej odszkodowania w wysokości 2.500.000,00 EUR na roszczenie w ubezpieczeniu o pierwszym priorytecie i 5.000.000,00 EUR na roszczenie w ubezpieczeniu o drugim priorytecie.

§2
. Klient uznaje powyższe ubezpieczenie ITL Attorneys i jego prawników za wystarczające i akceptuje - z wyjątkiem przypadku umyślnego działania, poważnego błędu ITL Attorneys lub jego prawników lub, z wyjątkiem przypadku siły wyższej, w przypadku niewykonania podstawowych obowiązków, że odszkodowanie za szkody poniesione przez niego w wyniku (nawet poważnego) błędu zawodowego ze strony ITL Attorneys i/lub jego prawników i/lub prawników jest ograniczone do kwoty, na którą ITLAttorneys i jego prawnicy są ubezpieczeni.

§3
. Jeżeli ubezpieczyciel odpowiedzialności zawodowej nie pokryje szkód, całkowita odpowiedzialność ITL Attorneys, jej prawników i agentów, zarówno umowna, jak i pozaumowna, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania, poważnego błędu ITL Attorneys lub jej osób wyznaczonych lub, z wyjątkiem przypadku siły wyższej, w przypadku niewykonania istotnych zobowiązań, jest ograniczona w kwocie głównej, kosztach i odsetkach do kwoty bez podatku VAT naliczonego w aktach, w których zachowana jest odpowiedzialność, a w przypadku braku takich akt, do maksymalnie 2.500,00 € na roszczenie.

§4
. W żadnym wypadku, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania, poważnego błędu Adwokatów ITL lub osób przez nich wyznaczonych lub, z wyjątkiem przypadku siły wyższej, w przypadku niewykonania istotnych zobowiązań, Adwokaci ITL i ich prawnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, szkody następcze, utratę możliwości korzystania lub utratę zysku poniesione przez klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią.

‍§5. Bez uszczerbku dla powyższego, ITL Attorneys i jego prawnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia osób trzecich zaangażowanych w wykonywanie ich usług, jeżeli zostały one poinstruowane w imieniu i na rachunek klienta. Dlatego też, w takim przypadku, Adwokaci ITL nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności solidarnej z taką osobą trzecią za jakiekolwiek takie odszkodowanie na rzecz klienta.

‍§6. Niezależnie od tego, że ITL Attorneys podejmuje uzasadnione starania w celu ochrony swoich wiadomości e-mail i załączników przed wirusami lub innymi wadami, które mogą mieć wpływ na komputery lub system informatyczny, obowiązkiem klienta pozostaje zapewnienie odpowiednich środków w celu ochrony komputerów i systemu informatycznego klienta przed takimi wirusami lub wadami. ITL Adwokaci nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z otrzymywania lub korzystania z komunikacji elektronicznej od ITL Adwokaci.

§7.
Klient zwolni ITL Adwokaci i prawników, którzy są częścią ITL Adwokaci lub pracują w jego imieniu, z wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z wykonywania usług ITL Adwokaci w imieniu klienta.


Artykuł 12.
Tajemnica zawodowai prawa własności intelektualnej

§1
. Prawników ITL Adwokaci obowiązuje tajemnica zawodowa. Wszelkie pisma, porady, dokumenty procesowe itp. są przekazywane przez Adwokatów ITL klientowi z wyraźnym zastrzeżeniem, że klient przestrzega ich poufności.

W przypadku ubiegania się o publiczne lub prywatne zamówienie na usługi prawne, ITL Attorneys może być zobowiązana, z zastrzeżeniem ścisłego przestrzegania zasad etyki prawniczej, do ujawnienia nazwisk klientów, dla których interweniuje lub interweniowała w danej sprawie oraz do dostarczenia informacji związanych z przedmiotem zamówienia w aktach, które obsługuje lub obsługiwała. Informacje przekazywane w tym kontekście nie mogą w żadnym wypadku odnosić się do życia prywatnego klienta.

§2
. Porady prawne, opinie, dokumenty itp. udzielane przez ITL Adwokaci są chronione prawami własności intelektualnej i nie mogą być wykorzystywane ani powielane w jakikolwiek sposób bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody ITL Adwokaci.

Klient nie jest uprawniony do powielania, ujawniania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób porad, notatek, umów, dokumentów procesowych i wszelkiej innej pracy intelektualnej wykonanej przez Adwokatów ITL bez uprzedniej pisemnej zgody, samodzielnie lub z pomocą osób trzecich, innych niż w kontekście zlecenia udzielonego Adwokatom ITL.

Wszelkie porady udzielane przez Adwokatów ITL mają na celu wyłączną korzyść klienta i są udzielane wyłącznie w kontekście danej sprawy. Porady ITL Attorneys nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Osoby trzecie również nie mogą z niej korzystać. Klient akceptuje, że nie ujawni porady udzielonej przez ITL Adwokaci osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody ITL Adwokaci, z wyjątkiem, w razie potrzeby, innych profesjonalnych doradców klienta, ale bez żadnych zobowiązań lub odpowiedzialności ITL Adwokaci wobec nich. Zobowiązania umowne ITL Adwokaci dotyczą wyłącznie klienta i nie rozciągają się na osoby trzecie, chyba że ITL Adwokaci wyraźnie zaakceptuje taką odpowiedzialność na piśmie.Artykuł 13. Rozwiązanie umowy

§1
. Zarówno klient, jak i ITL Attorneys mają prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym i bez uzasadnienia. W takim przypadku klient jest zobowiązany do zapłaty wszystkich prac i kosztów do dnia rozwiązania umowy. ITL Attorneys sporządza fakturę końcową obejmującą opłaty i koszty i przesyła ją klientowi. W zakresie dozwolonym przez prawo i zasady etyki, ITL Adwokaci może skorzystać z prawa zatrzymania przed przekazaniem akt klientowi.

§2
. ITL Adwokaci nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z rozwiązania umowy z klientem.Artykuł 14. Archiwizacja

‍ITL
Attorneys archiwizuje akta po zakończeniu każdego zlecenia, a następnie przechowuje je przez okres pięciu lat. Oryginały dokumentów mogą zostać zwrócone klientowi wyłącznie na jego żądanie i w razie potrzeby muszą zostać przez niego zarchiwizowane. Po upływie wyżej wymienionego pięcioletniego okresu ITL Attorneys ma prawo zniszczyć akta.Artykuł 15. Modyfikacja

‍ITL
Attorneys zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie.


‍ Artykuł16. Prawo właściwe i sąd właściwy

§1
. Wszystkie umowy pomiędzy ITL Attorneys a klientem podlegają wyłącznie prawu belgijskiemu. Wszyscy prawnicy ITL Attorneys podlegają (a) przepisom Zakonu Adwokatów Flamandzkich oraz nierozwiązanym jeszcze przepisom byłej Krajowej Izby Adwokackiej, z którymi można zapoznać się na stronie www.advocaat.be oraz (b) przepisom Izby Adwokackiej Flandrii Zachodniej, z którymi można zapoznać się na stronie www.baliewestvlaanderen.be, i preferują polubowne rozstrzyganie sporów.

‍§2. W przypadku sporów dotyczących honorariów adwokackich istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem Izby Adwokackiej Flandrii Zachodniej: Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest 3, 8000 Brugge.Sprawy dyscyplinarne leżą w gestii Prezesa Izby Adwokackiej West-Flanders, Stafhouder balie West-Vlaanderen, Gerechtsgebouw, Kazernevest3, 8000 Brugge.

§3.
Wyłącznie sądy w Kortrijk są właściwe do rozpatrywania wszelkich sporów między ITL Attorneys a klientem, pod warunkiem, że ITL Attorneys jest również uprawniona do wniesienia sprawy do sądu miejsca zamieszkania lub siedziby klienta.

W przypadku sporu między ITL Attorneys a klientem, ten ostatni może również skorzystać z usług Ombudsman Service for Consumer Disputes ,Ligeca, Zakonu Adwokatów Flamandzkich. Sporów Konsumenckich, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel, faksem do Pani Isabel Goris, biuro Rzecznika ds. Sporów Konsumenckich, 02 307 72 21 lub za pośrednictwem formularza skargi dostępnego na stronie internetowej http://oca.ligeca.be. ITL Attorneys zastrzega sobie prawo do odmowy skorzystania z tej formy pozasądowego rozwiązywania sporów w zależności od charakteru sporu.


Artykuł 17. Podzielność

‍Jeśli
jedno z postanowień lub część postanowienia niniejszych ogólnych warunków zostanie uznane za nieważne lub niemające zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.

‍‍ITL AttorneysHolandia

Należy pamiętać, że ITL Attorneys jest marką składającą się z różnych odrębnych podmiotów prawnych (kancelarii prawnych). Klienci nie mają umowy o świadczenie usług prawnych z ITL Attorneys jako całością, ale tylko z (jedną z) odrębnymi kancelariami prawnymi. W związku z tym każda kancelaria prawna/biuro ITL Attorneys ma swoje własne warunki i regulacje.

ITL Attorneys Netherlands ma siedzibę w Holandii, pod adresem Sint Jorisveld 10, 2023 GD w Haarlem i jest zarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem KvK 34124562. Nasz numer VAT to NL808467475B01.


W zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej ITL Attorneys Netherlands jest ubezpieczona w Sure Business jako autoryzowany przedstawiciel AIG Europe SA.

Wszyscy prawnicy ITL Attorneys Netherlands są przyjęci do Holenderskiej Izby Adwokackiej (Nederlandse Orde van Advocaten). Więcej informacji na temat Holenderskiej Izby Adwokackiej i przepisów regulacyjnych mających zastosowanie do naszych usług można znaleźć na stronie www.advocatenorde.nl.

ITL Attorneys przetwarza dane osobowe zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, które można znaleźć na stronie www.itla.eu/privacy-cookie-policy.

Na tej stronie można znaleźć Ogólne Warunki i Procedurę składania skarg ITL Attorneys Netherlands.

Ogólne Warunki Handlowe ITL Adwokaci Holandia w językuangielskim
Ogólne Warunki Handlowe ITL Adwokaci Holandia w języku niderlandzkim

Procedura reklamacyjna ITL Adwokaci Holandia w języku angielskim
Procedura reklamacyjna ITL Adwokaci Holandia w języku niderlandzkim

Amet lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. To, co jest w środku, to nie ma nic wspólnego z tym, co jest w środku. Dapibus orci risus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. W tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Nie ma miejsca na zwiotczenie, a na torturach nie ma miejsca na przyprawy. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Malesuada libero integer vitae amet nisl gravida.sagittis tincidunt consectetur porttitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Sed etiam tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.

Amet lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. To, co jest w środku, to nie ma nic wspólnego z tym, co jest w środku. Dapibus orci risus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. W tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Nie ma miejsca na zwiotczenie, a na torturach nie ma miejsca na przyprawy. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Malesuada libero integer vitae amet nisl gravida.sagittis tincidunt consectetur porttitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Sed etiam tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.

Amet lorem ac convallis id volutpat vulputate nibh. To, co jest w środku, to nie ma nic wspólnego z tym, co jest w środku. Dapibus orci risus sagittis sit adipiscing integer. Phasellus non vel amet ut. Lobortis ullamcorper iaculis mollis tempor enim sem fames ullamcorper ornare. Enim malesuada ut eget felis in turpis. In laoreet vel luctus nunc gravida adipiscing praesent. Euismod sagittis posuere id purus. Nisl nisl pulvinar nulla nunc libero ac ac quam. Semper odio aliquam eget in.


Pharetra luctus pellentesque at turpis montes. Non sed pellentesque faucibus id eu nullam et sociis venenatis. W tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie, w tym samym czasie. Cras pharetra laoreet dolor arcu ornare massa. Tristique dolor velit erat nisl pharetra sit. Nie ma miejsca na zwiotczenie, a na torturach nie ma miejsca na przyprawy. Volutpat molestie lorem facilisi risus cursus fermentum fermentum vel fames. Pulvinar eget quisque sagittis sagittis non.


Nibh velit sit eget sed. Diam malesuada fringilla malesuada at et eu nibh rutrum. Venenatis maecenas pulvinar enim ante condimentum mi dolor mauris. Malesuada libero integer vitae amet nisl gravida.sagittis tincidunt consectetur porttitor at massa. Bibendum risus id porttitor odio adipiscing amet. Posuere sed ac nulla tellus ullamcorper faucibus in vitae nulla. Sed etiam tellus nulla non quis gravida blandit natoque ut. Neque a at lacus a adipiscing. Eleifend tincidunt auctor eget viverra nulla. Eget ultricies lacus diam feugiat nulla aenean. Lectus ac diam ultrices netus. Tristique at laoreet consequat a non scelerisque dui odio. Viverra nec dui quis sed hendrerit in elit proin nibh. Neque vel volutpat ultrices augue dapibus pellentesque sit et ornare. Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at.


Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis.


Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.Dignissim fames proin suspendisse aenean sed quis. Nisi magnis euismod montes sagittis euismod ultrices nunc at. Sit sed vitae eget ipsum commodo nisl. Aliquam mi urna purus eros est augue. Orci lectus amet turpis non facilisis integer nec. Etiam aliquam elit maecenas convallis arcu felis eu turpis sollicitudin. Dolor nibh fermentum libero non. Nunc ipsum vitae dignissim non proin sit morbi malesuada enim. Lobortis in amet convallis aenean tellus felis tempor. Tempus faucibus interdum a lacinia.In at a eu nibh eget purus tincidunt. Proin hac vulputate in imperdiet venenatis. Orci urna viverra gravida cursus nibh porttitor eget purus. Semper porttitor netus et malesuada egestas nullam.